BTS 2! 3! ile Korece Öğrenelim!

Korece öğrenmenin eğlenceli yollarından biri de şarkılarla öğrenmek. Yeni serimizde sevilen şarkıları kelimeleriyle ve yapıları anlatarak çevireceğiz.

İlk şarkımız BTS ‘in “2!3!” şarkısı.

준비, 시작!

 • (çiçek)(yol)(sadece) 걷자(yürüyelim)

 • “Sadece çiçekli yollardan yürüyelim.”

Korecede mastar “다 (da)” ekidir.가다 (kada): gitmek, 하다(hada): yapmak vb. Öneride bulunmak istersek mastar eki -다 atılır ve yerine öneri eki -자 (ca):-elim,-alım getirilir.걷다 (kodda) “yürümek” fiilidir ve mastar ekini atıp öneri ekini getirdiğimiz zaman “yürüyelim” anlamına gelir.

Korecede saygılı ve samimi konuşma biçimi belirgin şekilde farklıdır. Muhataba göre saygı seviyeleri belirlenir. Mesela arkadaşınızla samimi formu kullanırken patronunuzla, öğretmeninizle ya da sizden yaşça büyük biriyle konuşurken saygılı formu kullanabilirsiniz. Şarkılarda genelde Korecenin samimi formu kullanıldığı için buradaki de önerme ekinin samimi formu.

 • 그런(böyle) (söz,laf)(özne eki)(ben)못해(söyleyemem, yapamam)

 • Ben böyle sözler söyleyemem.

이 (i):bu, 저 (ço):şu, 그 (kı):o anlamındadır.

은/는 (ın/nın) özne ekidir. Eklendiği kelimenin son harfi ünlüyse -는, şarkının bu cümlesindeki gibi ünsüzse -은 eki gelir. 못 (mot) olumsuzluk eklerinden biridir; kelimenin, ekleneceği fiilin başına gelir. 만들어다 (mandıroda): yapmak fiilidir. (Yemek yapmak gibi.) 못 만들어다 (mot mandıroda):yapamamak gibi.

 • 좋은(güzel) (şey)(sadece) 보자(görelim)

 • “Sadece güzel şeyler görelim”

Korecede sıfatlar da –다 ekiyle biter. Nitelik bildiren fiilleri sıfatlaştırırken -은/-ㄴ ekleri kullanılır.Yine son harfin ünlü yada ünsüz olmasına bakılır.좋다 (cohta) iyi, güzel olmak anlamındadır. 좋은 (çohın) ise “iyi” anlamındadır.

 • 그런(böyle) (söz)(da,de)(ben) 못해(söyleyemem)

 • Böyle sözler de söyleyemem.

도 “-de,-da” ekidir. Mesela “ben de ” demek istediğimiz zaman da “나도 (nado)” deriz.

 • 이제(artık)좋은(iyi, güzel)(gün) (sadece) 있을 거란 말 (söz)

 • Artık sadece güzel günler geleceği sözleri

일 (il) gün demektir. Korecede günlerin sonunda da söylenir.Örneğin 월요일(volyo-il):pazartesi.

있다(idda) var olmak, mevcut olmak demektir.

Korecede gelecek zaman ekleri -겠 (ged) ve -(으) ㄹ 것입니다 (ıl goşimnida) ekleridir.(İkinci ekin sonundaki 입니다 isim cümlelerinde kullanılan bitirme ekidir.) Cümle sonlarında sıklıkla karşınıza çıkacaktır. 것 (god) sıklıkla 거 (go) olarak kısaltılır. (이)라는 eki Korecedeki alıntı eklerinden biridir. Bu cümledeki gibi söylenen şey başkasına aitse bu eki kullanabiliriz. (Bazı harflerin parantez içinde yazılma sebebi daha önce söylediğimiz gibi kelimenin ünlü yada ünsüz harfle başlaması.) Böylece burayı 있을 거란 말(ıssıl goran mal)” geleceği sözleri, sözü” olarak çevirebiliriz.

 • (daha)(özne eki) 아프지도(yaralanmak) 않을 거란 말

 • Bir daha incinmeyeceğin sözleri

아프다 (apıda) hasta olmak, incinmek fiilidir.Korecede fiilleri olumsuz yapmak için ya fiilin başına 안 eki getirilir ya da fiillerin sonuna -지 않다 olumsuzluk eki getirilir.Örneğin, 가다 (kada) gitmek fiilidir.가지 안하 (kaci anha) ya da 안 가 (an ka) şeklinde olumsuz yapılabilir. Şarkının sözünde incinmek kelimesiyle ekin arasına giren 도 hatırlayacağınız gibi -de,-da anlamındaydı.

 • 그런 거짓(yalan,uydurma)말 못해

 • Böyle yalanlar söyleyemem.

 • (siz)넨 아이돌(idol)이니까(dığı için)

 • Siz idol olduğunuz için

너넨 ve 너희는 (siz) gibi çoğul anlamda kullanılan şahıs ekleridir.

(이)니까 isimlerde kullanılır ve sebep ifade eder.비가 오다 (biga oda) yağmur yağması anlamında kullanılır ve 비가 오니까 (biga onigga) yağmur yağdığı için demektir.

 • 안 들어도(dinlemesemde) 구리(kötü,berbat)겠네(tahmin eki)

 • Dinlemesem de berbat olmalısınız.

듣다 dinlemek fiilidir. -겠다 tahmin,çıkarım ekidir. “Böyle böyle olmalı.”

 • 너네 가사(şarkı sözü) 맘에 안 들어

 • 안봐도 비디네

 • Şarkı sözlerinizi beğenmedim, o kadar açık ki

-네 aitlik son ekidir.”마음에 들다 (maıme dılda)” hoşuna gitmek fiilidir.마음 (maım) duygu, his demektir ve şarkıdaki gibi 맘 (mam) şeklinde de kısaltılabilir.

안 (-me,-ma olumsuzluk eki)안 봐도 비디오 (video) bir kalıptır.” O kadar açık ki, görmeme bile gerek yok” anlamlarında kullanılır.

 • 너넨 힘(güç) 없으니 구린(kirli)(iş,eylem)

 • 분명히(kesinlikle)했을텐데

 • Gücünüz olmadığından mutlaka kirli işler yaptınız

없다 (opda) mevcut olmamak fiilidir.

 • 너네 하는 짓들(çoğul eki) 보니(gördüğüme göre) 조금(şimdi) 있음 망하겠네

 • Yaptığınız şeyleri gördüğüme göre kesinlikle mahvolacaksınız

-들 çoğul ekidir. Örneğin 학생 (hakseng) öğrenci,학생들 (haksengdıl) öğrenciler demektir. -(으)니 eki de sebep bildiren bir ektir.”Gördükten sonra, gördüğüme göre”anlamında kullanılmıştır.

-이니까 sebep eki daha sık kullanılır. 망하다 (manghada) mahvolmak fiilidir.

 • (Thank you so much) 니들의 자격지심(yetersiz, suçlu hissetme)
 • (Teşekkürler.) Sizin yetersiz hissiniz

의 sahiplik ekidir.우리 (uri) “biz” demektir ve 우리의 (urie) “bizim” anlamına gelir.자격지심 (çagyokçişim) aşağılık kompleksi anlamında da kullanılabilir

 • 덕분에(sayesinde)고딩 때(de)

 • Sayesinde lise öğrencisiyken

학교 (hagyo) okul demektir.고등학교 (kodınghagyo) lise demektir. Lise öğrencisi 고등학생(kodınghakseng)’tir ve 고딩(koding)’de kısaltılmış halidir.

 • 못한 (yapamadığım)증명(kanıt) 해냈으니

 • Yapamadığım şeyi şimdi kanıtladım

증명하다 (çınmyonghada) kanıtlamak fiilidir.

 • 박수(alkış) 짝짝(şak şak) 그래(evet) 계속(devamlı, sürekli)(böyle, düz)해라 쭉

 • Alkış! Şak şak evet hep böyle devam edin

 • 우린 우리(biz)끼리 행복할게 good yeah I’m good

 • Biz kendi başımıza mutlu olacağız

-끼리 aynı gruptaki insanları ifade eder.”Kendi aramızda, biz bize” gibi çevirebiliriz.행복하다 (hengbokhada)mutlu olmak fiilidir.

 • 괜찮아(sorun yok)(haydi)하나 (bir)(iki)(üç) 하면 잊어(unutmak)

 • Sorun yok, bir iki üç dediğimde unut

“괜찮아 (kençana)” genelde “iyiyim, sorun yok” anlamlarında kullanılır. Şarkılarda da dizilerde de karşınıza sıklıkla çıkmıştır. 자 (ça) bir işin başında dinleyicileri şevklendirmek için kullanılan bir ifadedir. 잊다 (idda) unutmak fiilidir.- (으)면 ekinin farklı anlamları vardır. Sık sık “eğer” anlamında karşınıza çıkabilir ama burdaki görevi -을 때 eki gibi zaman anlamı katmaktır. “Dediğimde, dediğim zaman.”

 • 슬픈(üzgün)기억(anı,hatıra) 모두(hepsi, bütünü) 지워(sil)

 • Kötü anıların hepsini sil

슬프다 (sılpıda) üzgün, üzülmek demektir ve슬픈 (sılpın) da sıfat halidir.모두 (modu) kelimesi 다 (ta) kelimesiyle eş anlamlıdır ve “hepsi” anlamına gelirler. Vurgulamak için birlikte de kullanılabilirler. 지우다 (çiuda) silmek fiilidir.

 • (benim)(el)을 잡(tutmak)(ve) 웃어(gülümse)

 • Elimi tut ve gülümse

잡다 (çabda) tutmak, yakalamak fiilidir. -고 (go) “ve” anlamında iki cümleyi bağlamak için kullanılır.

 • 서로(birbiri) 손을 잡고 웃어

 • Birbirimizin elini tutup gülümseyelim

 • 그래도(yine de,buna rağmen) 좋은(iyi)(gün)이 앞으로(ileri,gelecek) 많기를

 • Yine de ileride güzel günler gelecek

많은 (manhın) çok anlamına gelir. -기(를) 바라다 umut etmek, dilemek anlamında kullanılan ektir. Şarkılarda sık sık kısaltılarak bu anlamda kullanılır.

 • (benim) 말을 믿는다면(inanıyorsan) 하나 둘 셋

 • Sözlerime inanıyorsan 1 2 3

믿다 (midda) inanmak, güvenmek fiilidir. Az önce bahsettiğimiz gibi -(으)면 eki burda “eğer” anlamında kullanılmış.

 • 믿는다면 하나 둘 셋

 • İnanıyorsan 1 2 3

 • 그래도 좋은 날이 훨씬(daha)(da) 많기를

 • Çok daha güzel günler gelecek

더 (do) yeniden, tekrar anlamına gelir. Aynı zamanda karşılaştırma yaparken üstün tarafı vurgularken kullanılır.

 • 하나 둘 셋

 • Bir iki üç

 • 하면(dediğimde) 모든(herşey)(şey)이 바뀌길

 • Dediğimde herşey değişecek

바뀌다 (pakkuda) değişmek fiilidir.

 • (daha) 좋은(güzel) 날을(günler) 위해(için)

 • Daha güzel günler için

-위해 “için” bağlacıdır.나라 (nara) ülke demektir. 나라를 위 해 (nararıl vihe) ülke için anlamına gelir.

 • 우리가 함께(birlikte)이기에(sebep bildiren ektir)

 • Biz bir arada olduğumuz için

 • 무대 (sahne) (art, arka)그림자(gölge)(görülmeyen yer)의 나(ben) 어둠(karanlıkta) 속의 나

 • Sahne arkasında bir gölge olan ben, karanlığın derinliğinde olan ben

 • 아픔까지(acıma kadar)(her şey)보여주(göstermek)긴 싫었지만

 • Acıma kadar (dahil) her şeyi sana göstermek istemesemde

-까지 (ggaci) kadar anlamına gelir. 보여주다 (boyocuda) “göstermek” fiilidir.-하기 싫어 (hagi şiro) ve 하고 싶지 않아 (hago şipci anha) “-mek,-mak istememek” anlamına gelen son ektir. -지만 “ama” bağlacıdır, cümleleri bağlar.

 • 나 아직(henüz, hala) 너무(çok) 서툴렀기에(toy,tecrübesiz)

 • Hala çok tecrübesiz olduğum için

서투르다 (soturıda) toy,acemi olmak anlamına gelir.-기 때문에 (-gi ddemune) yüzünden,-dığı için anlamına gelir ve -기에 (kie) şeklinde kısaltılabilir.

 • 웃게만(sadece güldürmek) 해주고 싶었는데(istesemde)

 • Sadece seni güldürmek istedim

bts ve korece

Bts

웃기다 (udgida) “güldürmek” fiilidir. -고 싶다 (go şipta) “-mek,-mak istemek” anlamına gelir.

 • (iyi) 하고(olmak) 싶었는데

 • İyi olmak istedim

잘 하다 (çal hada) iyi olmak, başarmak fiilidir.

 • So thanks

 • Çok teşekkürler

 • 이런(böyle) (bana) 믿어줘서(inandığın için)

 • Böyle bana inandığın için

나 (na) ben zamiridir ve -를 (-rıl) söylediğimiz gibi “-i,-ı “anlamı veren nesne ekidir. Kısaltılarak 날 (nal) şeklinde yazılabilir. 주다 (cuda) kelime anlamıyla “vermek” demektir.-어/ 아서(o so) “-dığı için”anlamına gelir. Örneğin 아프다 (apıda) ağrımak, acımak fiilidir ve아파서 (apaso) “ağrıdığı, acıdığı için” anlamına gelir. 믿다 (midda) inanmak fiilidir ve 믿어줘서 (midocoso) “inandığın için” anlamına gelir.

 • (bu) 눈물(göz yaşı)(ve) 상처(yara)(çoğul eki)을 감당해줘서

 • Gözyaşlarım ve yaralarımla ilgilendiğin için

와/과 (va/gva) “ve” bağlacıdır. -감당하다 (kamdanghada) “üstlenmek, ilgilenmek” anlamına gelir.

 • So thanks

 • Çok teşekkürler

 • 나의(benim)(ışık)이 돼줘서(olduğun için)

 • Benim ışığım olduğun için

되다 (döda) olmak fiilidir. Öğretmen ,doktor olmak derken de bu fiili kullanırız.

 • 화양연화의 그(o)(çiçek)이 돼줘서(olduğun için)

 • Hayatımın en güzel anının çiçeği olduğun için

화양연화(hwayangyonhwa) kelimesini “hayattaki en güzel an” olarak çevirebiliriz.

Şarkıyı buradan dinleyebilirsiniz:)

https://youtu.be/dOAzU4aOG8k

 

그래도 좋은 날이 훨씬 더 많기를~

bts ve korece

İnşallah bu ve bundan sonraki ‘Şarkılarla Korece’ yazıları sizler için yararlı olur:)

Bu yazı hoşunuza gittiyse hem BTS hem de diğer Kpop şarkılarıyla Korece öğrenmek için diğer yazılara bakabilirsiniz 🙂

 

 

You may also like...

6 Responses

 1. haneul dedi ki:

  Çok anlamlı bir şarkı. Harika bir yazı olmuş. Kpop şarkı çevirilerinin devamını heyecanla bekliyorum. ????

 2. minihanok dedi ki:

  Çok teşekkürler:)

 3. haneul dedi ki:

  Bts’in yeni şarkılarını da çevirebilir misiniz ??❤❤

 4. minihanok dedi ki:

  Tabii ki:) Yeni albümden şarkılar gelecek:))

 5. Hayatperest dedi ki:

  Öncelikle merhaba
  Bugün bu siteyi instagramda keşfettim.
  Merak ettim ve biraz sitenizde gezindim
  Sonuç olarak gerçekten çok güzel işler çıkarmışsınız fakat kitleniz çok az böyle yararlı işler yapan eğlenceli,bilgilendirici bir site daha çok ön plana çıkmalı bu yüzden tabii ki abone oldum ve sizi arkadaşlarıma da önereceğim.
  Bizler için bu kadar uğraşmanıza çok mutlu oldum.
  Bu güzel site için teşekkürler minihanok?

 6. minihanok dedi ki:

  Bu güzel yorum için ne kadar teşekkür etsem az. Fikirleriniz çok değerli çok ama çok teşekkür ederim.? İnşallah yazıları her zaman keyifle okursunuz?

Ne düşünüyorsunuz?